Liu Wei Di Huang Wan

Sun Ten

Sun Ten Liu Wei Di Huang Wan is made in Taiwan, it has a long history in using this formulation for general health.

~Made in Taiwan
~For general health

Recommended for:
~Individuals who seek to maintain general health.

INGREDIENTS: Radix Rehmanniae Praeparata, Fructus Corni, Rhizoma Dioscoreae, Rhizoma Alismatis, Cortex Moutan, Poria, Honey (mel)

DIRECTION: Adult take 5-8 pills each time with warm water, 3-4 times per day; Children take 3-5 pills, 3-4 times per day

MAL17107065T

You May Also Like